top of page

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van studio1928.be

zoals deze beschikbaar is gesteld door Iceberg Ahead.

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Identiteit van de ondernemer

Michiel Van Durme & Benjamin De Mulder
handelend onder de naam/namen: Iceberg Ahead / Studio 19:28
Burgstraat 25
9000 Gent


E-mail: info@studio1928.be


Btw-identificatienummer: BE0552883370

Intellectueel eigendom: 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ICEBERG AHEAD is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ICEBERG AHEAD.

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ICEBERG AHEAD te mogen claimen of te veronderstellen.

ICEBERG AHEAD streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ICEBERG AHEAD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.studi1928.be op deze pagina.

Voorwaarden voor annuleringen, verplaatsingen en terugbetalingen. (Belangrijk!)


- Bij een afspraak vragen wij een voorschot te betalen van € 60,00 / € 100,00 /€ 150,00
- Het resterende bedrag dient betaald te worden op de dag van uw afspraak met cash of PQ.
- Betaalde voorschotten worden niet terugbetaald als de klant de afspraak annuleert.

- ontwerp: alle ontwerpen worden de dag zelf gefinaliseerd, als er last minute wijzigingen zijn, dienen deze ten laatste 7 opvoorhand te worden doorgegeven.

- ontwerp: indien het onwerp groter is dan initieel afgesproken, kan er een meerkost aangerekend worden.

- NO SHOWS - Als de klant niet opdaagt voor zijn/haar afspraak zonder verwittiging komt hij/zij/hun op de zwarte lijst te staan.
- Wees op tijd voor uw afspraak. Als u zonder verwittiging te laat komt is het mogelijk dat u een nieuwe afspraak zal moeten inplannen.
- Verplaatsen kan kosteloos tot 7 dagen voor de afspraak, als de afspraak voor een 2e maal wordt herplaats, reken wij een administrative kost aan van 25€.

Indien de afspraak verplaatst moet worden binnen de 7 kalenderdagen, kan er een nieuwe afspraak worden ingeboekt, indien er een nieuw voorschot wordt betaald.

bottom of page